Ochrana osobních údajů

___________________________________________________

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

společnosti DaVefox, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku, spisová značka: C 371899 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Identifikační číslo: 174 83 948

A

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ

___________________________________________________

 

Informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování v rámci

DENTLUX.CZ– provozovatel a majitel společnosti DaVefox, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku, spisová značka: C 371899 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

 Identifikační číslo: 17483948

, o právech subjektů údajů podle Nařízení GDPR určená k uveřejnění a poskytování subjektům údajů.

Když navštívíte naše webové stránky, aplikaci, zaregistrujete se nebo zadáváte objednávky, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

 1.     PŘEDMĚT

Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, jako provozovatel elektronického obchodu na adrese www.dentlux.cz, zavedla, dodržuje a pravidelně aktualizuje vnitřní předpisy, které upravují povinnosti vyplývající z provozování elektronického obchodu www.dentlux.cz v oblasti ochrany osobních údajů vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a z dalších souvisejících předpisů vytvářejících právní rámec ochrany osobních údajů aplikovatelný na činnost – Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948.

Tento dokument shrnující zásady zpracování osobních údajů společnosti Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, (dále jen „Zásady“), slouží k poskytnutí informace subjektům údajů o tom, jaké osobní údaje Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí. Zásady rovněž obsahují základní informace o právech a povinnostech subjektů údajů podle GDPR a o způsobech jejich uplatnění.

[1] Zásady jsou platné a účinné od 10.5.2023.

[2] Vymezení pojmů:

 

Zpracovatelem je společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948.

Uživatelem je fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o službách dle Všeobecných obchodních podmínek.

Správcem osobních údajů je provozovatel platformy Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel platformy zpracovává osobní údaje, které mu uživatel poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Smlouvy o službách dle Všeobecných obchodních podmínek.

2.     KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[3] Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V rámci činnosti Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 • identifikační údaje, například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ, DIČ, číslo identifikačních dokladů, podpis;
 • kontaktní údaje, například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo sociální sítě, bankovní spojení;
 • údaje o poskytnutých službách, například druh poskytnuté služby [nebo dodaného zboží] a jejich objem, informace o platební morálce, další relevantní údaje týkající se zpracování;
 • údaje o odebraných službách, například druh poskytnuté služby [nebo odebraného zboží] a jejich objem, další relevantní údaje týkající se zpracování;
 • údaje z komunikace mezi zákazníkem /kupujícím/ a společností DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, údaje z komunikace mezi dodavatelem a společností DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, údaje související se sjednáváním a plněním smluv o poskytnutí služeb [nebo prodeji zboží];
 • další údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů, například údaje získané marketingovým průzkumem, údaje o využívání služeb a odběru zboží, zákaznické preference, údaje o slevách a bonusech a jejich využívání.
 • platební údaje k přiřazení platby k vámi zadaným objednávkám. Dle zvolené platební metody sdílí společnost vaše údaje s poskytovatelem této platební metody (platební brána). V případě platby kartou společnost předmětné údaje společnost nezpracovává a interakce probíhá pouze mezi zákazníkem a poskytovatelem platební brány.
 • údaje získané při jednotném přihlašování přes Facebook, Google a Apple.
 • údaje získané souhlasem s použitím souborů cookies.
 • údaje poskytnuté dopravcům pro doručení objednávky.

1.1.1.

3.     ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[4] V souladu s článkem 6 GDPR je zpracování osobních údajů přípustné:

 • na základě souhlasu subjektu údajů;
 • pro účely splnění či uzavření smlouvy;
 • pro splnění právní povinnosti;
 • pro zajištění služby virtuálního prostoru;
 • pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; nebo
 • pro účely oprávněných zájmů společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, či třetí strany, pokud nemá před těmito zájmy přednost zájem subjektu údajů.

[5] V případě odmítnutí subjektu údajů poskytnout společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a v rozsahu nezbytném pro ochranu oprávněných zájmů společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, nemůže společnost poskytnout předmětnou službu [či dodat zboží]. Ke zpracování osobních údajů se v těchto případech nevyžaduje zvláštní souhlas. Tento souhlas není vyžadován také v dalších případech, kdy je možné zpracovávat osobní údaje na základě jiného z výše uvedených právních důvodů.

[6] Veškeré osobní údaje poskytnuté společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, jsou zpracovávány pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s těmito účely neslučitelný a společnost zároveň zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění příslušného účelu, s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního předpisu, které probíhá po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

[7] Společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, zpracovává elektronické kontakty pro účely šíření vlastních obchodních sdělení. Obchodní sdělení společnosti jsou zřetelně označena jako obchodní sdělení a neskrývají totožnost odesílatele. Adresáti mají možnost jejich zasílání kdykoli odmítnout. Tato možnost a příslušný kontakt k zaslání odmítnutí jsou v obchodním sdělení vždy uvedeny.

[8] Společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, zpracovává osobní údaje k šíření svých obchodních sdělení i na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům.

[9] Účelem zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování je nezbytný souhlas, je především zkvalitňování služeb, nabízení na míru šitých služeb zákazníkům nebo oslovování zákazníků a potenciálních zákazníků (telefonicky, elektronicky, písemně, jinými formami reklamy a dalšími prostředky). Z osobních údajů získaných na základě souhlasu mohou být pro tyto účely vytvářeny i profily zákazníků nebo anonymizované databáze chování zákazníků při využívání služeb společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948. Osobní údaje získané na základě souhlasu je možné zpracovávat výhradně po dobu platnosti uděleného souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a je tak možné souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je nutné učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

[10] Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

[11] Pro lepší představu o typických účelech zpracování osobních údajů uplatňujících se v rámci činnosti společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, uvádíme konkrétní příklady některých účelů zpracování:

 • identifikace zákazníka (splnění smlouvy);
 • vyúčtování za služby (splnění smlouvy);
 • bezpečnost a ochrana majetku (oprávněný zájem společnosti),
 • plnění daňových nebo zaměstnavatelských povinností (splnění zákonných povinností);
 • marketing a obchodní účely (souhlas subjektu);

[12] Zjišťování spokojenosti nakupujících se službami prodávajících a prostředím platformy zjišťuje poskytovatel prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je platforma zapojena. Tyto dotazníky zasílá poskytovatel pokaždé, když uživatel-nakupující využije službu tržiště a nakoupí u uživatele-prodávajícího, který vystavuje své produkty, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti nakupující neodmítne zasílání obchodních sdělení poskytovatele nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby uživatelů a analýz tržního postavení využívá poskytovatel zpracovatele, kterým je poskytovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je poskytovatel oprávněn předávat informace o tom, jaké produkty byly v rámci tržiště nakoupeny uživatelem-nakupujícím a jeho e-mailovou adresu.

[13] Odesláním registračního formuláře potvrzuje uživatel, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

[14] Uživatel s těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasí a prohlašuje, že je s nimi seznámen a že je v celém rozsahu přijímá:

 • uzavřením smlouvy o službách,
 • účastí v soutěži,
 • přihlášením se k odběru novinek,
 • přispěním v diskusi,
 • použitím zákaznického servisu,
 • vyplněním emailové adresy i při neodeslání objednávky,
 • přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.

4.     PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SDÍLENÍ S JINÝMI SPRÁVCI

[15] Společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, předává osobní údaje jinému správci, pokud tak stanoví právní předpis, je-li to nezbytné pro účely splnění smlouvy nebo z důvodu ochrany oprávněného zájmu společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, či třetí strany, pokud nemá před těmito zájmy přednost zájem subjektu údajů. V ostatních případech společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, předává osobní údaje jinému správci výhradně na základě souhlasu subjektu údajů. Udělení souhlasu je dobrovolným rozhodnutím subjektu údajů, ke kterému není subjekt údajů jakýmkoli způsobem nucen.

[16] Při své činnosti využívá společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, služeb odborných specializovaných subjektů, například advokátů, auditorů, dodavatelů IT systémů, marketingových odborníků, znalců nebo obchodních zástupců. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, se všemi povinnostmi s tím spojenými, a nakládají s nimi podle pokynů společnosti. V případě, že jsou osobní údaje předány subjektům, které vystupují v pozici správce osobních údajů, vztahuje se na ně právní rámec ochrany osobních údajů stanovený v GDPR a dalších souvisejících předpisů. Tímto je subjektům údajů garantována vysoká úroveň ochrany osobních údajů. K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy při zachování práv subjektů údajů.

5.     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

[17] Předpokladem uplatnění práv subjektu údajů podle nařízení GDPR je, v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, (jak jsou specifikována v následujících bodech této části 5. Zásad), náležité prokázání totožnosti subjektu údajů, která umožní potřebnou identifikaci subjektu údajů či jiné oprávněné osoby.

5.1     PRÁVO NA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

[18] Za podmínek stanovených v článcích 13 a 14 GDPR poskytne společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, subjektu údajů informace týkající se zpracování osobních údajů, a to vždy alespoň do té míry, ve které subjekt údajů těmito informace již nedisponuje. Jedná se zejména o (i) kontaktní údaje, (ii) účely zpracování osobních údajů, (iii) kategorie dotčených osobních údajů, (iv) případné příjemce či kategorie příjemců osobních údajů a (v) případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Rozsah poskytovaných informací a doba jejich poskytnutí se liší dle specifik konkrétního případu, a to vždy dle specifikace vyplývající z GDPR.

[19] Obdobně jako v případě odstavce výše postupuje společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány. V těchto situacích poskytne subjektu údajů potřebné informace ještě před uvedeným dalším zpracováním.

5.2     PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

[20] Dle článku 15 GDPR má subjekt údajů zejména právo získat od společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948 potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup.

[21] Subjekt údajů má dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od společnosti, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) zdroji osobních údajů, (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, (i) o opatřeních přijatých při předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP.

5.3     PRÁVO NA OPRAVU

[22] Dle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.4     PRÁVO NA VÝMAZ („BÝT ZAPOMENUT“)

[23] Subjekt údajů dle článku 17 GDPR právo na to, aby společnost DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to zejména v případech, kdy (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti. Výjimky, kdy se práva na výmaz nelze domáhat plynou zejména z plnění povinností stanovených právními předpisy.

5.5     PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

[24] Dle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, zpracování osobních údajů omezil, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů ze strany společnosti, je protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá omezení, (c) společnost osobní údaje nadále nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dochází ke srovnávání kolidujících oprávněných zájmů.

[25] O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany společnosti předem informován. Výjimky, kdy se práva na omezení zpracování nelze domáhat plynou zejména z plnění povinností stanovených právními předpisy.

5.6     OZNÁMENÍ O OPRAVĚ, VÝMAZU NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

[26] Dle článku 19 GDPR má subjekt údajů právo, aby společnost oznámila veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. O příjemcích musí být subjekt údajů informován, pokud tuto informaci požaduje.

5.7     PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

[27] Za podmínek článku 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje, které poskytl společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat společnost, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sám předal přímo.

5.8     PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

[28] Dle článku 21 GDPR má subjekt údajů, z důvodů týkajících se své konkrétní situace, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány společností, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely oprávněných zájmů společnosti, jakožto správce či třetí strany. Pokud v těchto případech společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebude společnost osobní údaje dále zpracovávat.

[29] V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů shromážděných pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, nebudou ze strany společnosti osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

     AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

[30] Dle článku 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

[31] Společnost nečiní žádná rozhodnutí s právními účinky pro subjekt údajů výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování. Každé takové rozhodnutí společnosti je zásadně činěno po posouzení k tomu příslušnou kvalifikovanou osobou.

OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ

[32] Dle článku 34 GDPR má subjekt údajů právo být ze strany společnosti informován, pokud dojde k takovému porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

8.     ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI, NÁMITKY NEBO PODNĚTY

[33] Z nařízení GDPR plynou subjektům údajů četná práva, která mají sloužit k zajištění vysoké úrovně ochrany jejich osobních údajů. Společnost ochranu osobních údajů a soukromí subjektů údajů vždy považuje za prioritu. Ve věci svých práv se na nás proto neváhejte kdykoliv obrátit s jakýmikoli žádostmi, stížnostmi, námitkami (včetně kvalifikované námitky podle článku 21 GDPR), dotazy nebo podněty (dále společně jen „Žádost“).

[34] V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné společnost kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: info@dentlux.cz, písemně na adrese společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948.

[35] V případě, že Žádost bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro její vyřízení, bude společnost žadatele kontaktovat a informovat o přijatém opatření.

[36] V případě, že Žádost nebude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení záležitosti, bude společnost žadatele kontaktovat s požadavkem o doplnění Žádosti. Po doplnění potřebných údajů a informací vyřeší společnost záležitost standardním postupem.

[37] Za účelem ověření oprávněnosti Žádosti a k jejímu řádnému vyřízení může být žadatel požádán o prokázání své totožnosti či doložení jiných nezbytných informací.

9.     ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[38] Subjekt údajů má právo obrátit se kdykoli se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111).

10.     POVĚŘENÁ OSOBA

[39] Osobou pověřenou v oblasti ochrany osobních údajů jsou společníci společnosti DaVefox, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948, e-mail: info@dentlux.cz